Předměty

Mgr predmety

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

Studentům navazujícího magisterského studia oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské je Katedrou manažerské psychologie a sociologie vypisován oborově povinný předmět 3PS 441 Leadership (5 ECTS). Studenti ostatních oborů a fakult si ho mohou zapsat jako volitelný. Cílem kurzu je seznámit studenty s psychologickými a sociálně-psychologickými poznatky, které jim pomohou dodat souvislosti do problematiky organizačního života. Výkladovou osu předmětu tvoří téma leadershipu a celý kurz (včetně přednášek) je pojat velmi interaktivně.

 

Pro studenty, kteří si za svou vedlejší specializaci zvolí 3PG – Manažerskou psychologii a sociologii, jsou povinné následující předměty:

  • 3PS435 Manažerská psychologie
  • 3PS436 Manažerská sociologie
  • 3PS437 Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
  • 3PS438 Management osobního rozvoje
  • 3PS439 Vyjednávání pro manažerskou praxi
  • 3PS440 Kreativita v organizaci
  • 3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností

Kurzy jsou vzájemně uzpůsobeny a propojeny tak, aby absolvent vedlejší specializace získal nejen dostatečný teoretický základ v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu, ale aby mohl své sociální a manažerské dovednosti také rozvíjet. Důraz je kladen na interaktivní metody a intenzivní společnou práci v hodinách i mimo ně. Více informací o vedlejší specializaci je k dispozici v samostatné sekci Magisterské studium – Vedlejší specializace.

Ostatní studenti si mohou předměty zapsat jako volitelné a kapacity kurzů jsou mírně navýšeny tak, aby měli šanci i zájemci, kteří nemají zapsanou celou vedlejší specializaci.

 

Pro studenty vedlejší specializace 3SA – Sales Management zajiš’tuje KMPS tyto předměty:

  • 3PS528 Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi
  • 3PS529 Vyjednávání v obchodní praxi

Tato specializace je připravována ve spolupráci s Katedrou marketingu, která garantuje zbylé předměty a celou VS zašťiťuje. Více informací je dostupných na webu Katedry marketingu.

Předměty jsou vypisovány pouze pro studenty, kteří mají zapsanou celou vedlejší specializaci, jako volitelné si je zapsat nelze.

 

Pro vedlejší specializaci 3PR – Projektový management, kterou vypisuje Katedra managementu, garantuje KMPS kurz:

  • 3PS532 Kompetence projektového manažera

Předmět je pro ostatní studenty vypisován jako volitelný. Více informací o vedlejší specializaci 3PR je k dohledání na webu Katedry managementu.

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí studentům také předměty v angličtině.

Kurz 3PS624 Cross Cultural Communication and Management (3 ECTS) se zaměřuje na problematiku interkulturní komunikace, a to především na a) rozvoj obecné kulturní adaptability a senzitivity, b) zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky různých kultur, c) analýzu a pochopení kulturních souvislostí manažerské a obchodní praxe a d) rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce. Předmět je vypisován jako celoškolsky volitelný s kapacitou cca 30 studentů v semestru. Kurz je nabízen i zahraničním studentům z jiných univerzit, kteří na VŠE studují v rámci výměnného pobytu.

 

Dalším volitelným kurzem je 3PS625 Sociology of Virtual Organization (6 ECTS). Výuka probíhá především formou webových seminářů. Tento web-based předmět nabízí praktické využití základních poznatků sociologie organizace a organizace virtuální a nácvik dovedností pro práci ve virtuálním prostředí. Poskytuje základní metodologickou orientaci, učí práci s různými zdroji informací, využívá škálu komunikačních prostředků s podporou IT a pomáhá vytvářet podmínky k získání dovedností nezbytných pro práci ve virtuálním prostředí a k jejich efektivnímu využití v podnikové praxi. Kurz bývá vypisován každý semestr s kapacitou cca 30 studentů.

 

Kurz 3PS672 Global Management Practice (7 ECTS) je vypisován jako povinný pro studenty oboru International Management / CEMS MIM. Tento předmět je zaměřen na získání teoretických a zejména praktických poznatků v oblasti managementu v globálním prostředí. Seznamuje studenty s tím, jak organizační prostředí a řízení lidských zdrojů ovlivňuje diverzita. Nedílnou součástí kurzu je také rozvoj kompetencí potřebných pro vedení lidí a týmů v globálním prostředí. Kurz je vypisován pouze v letním semestru. Více informací o studiu je k dispozici na webu CEMS MIM.