Předměty

 

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

3PS 441 Leadership

Studentům navazujícího magisterského studia oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské je Katedrou manažerské psychologie a sociologie vypisován oborově povinný předmět 3PS 441 Leadership (5 ECTS). Studenti ostatních oborů a fakult si ho mohou zapsat jako volitelný. Cílem kurzu je seznámit studenty s psychologickými a sociálně-psychologickými poznatky, které jim pomohou dodat souvislosti do problematiky organizačního života. Výkladovou osu předmětu tvoří téma leadershipu a celý kurz (včetně přednášek) je pojat velmi interaktivně.

3PG – Manažerská psychologie a sociologie

Pro studenty, kteří si za svou vedlejší specializaci zvolí 3PG – Manažerskou psychologii a sociologii, jsou povinné následující předměty:

 • 3PS435 Manažerská psychologie
 • 3PS436 Manažerská sociologie
 • 3PS437 Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
 • 3PS438 Management osobního rozvoje
 • 3PS439 Vyjednávání pro manažerskou praxi
 • 3PS440 Kreativita v organizaci
 • 3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností

Kurzy jsou vzájemně uzpůsobeny a propojeny tak, aby absolvent vedlejší specializace získal nejen dostatečný teoretický základ v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu, ale aby mohl své sociální a manažerské dovednosti také rozvíjet. Důraz je kladen na interaktivní metody a intenzivní společnou práci v hodinách i mimo ně. Více informací o vedlejší specializaci je k dispozici v samostatné sekci Magisterské studium – Vedlejší specializace.

Ostatní studenti si mohou předměty zapsat jako volitelné a kapacity kurzů jsou mírně navýšeny tak, aby měli šanci i zájemci, kteří nemají zapsanou celou vedlejší specializaci.

3SA – Sales Management

Pro studenty vedlejší specializace 3SA – Sales Management zajiš’tuje KMPS tyto předměty:

 • 3PS528 Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi
 • 3PS529 Vyjednávání v obchodní praxi
 • 3PS530 Řízení prodejních týmů

Tato specializace je připravována ve spolupráci s Katedrou marketingu, která garantuje zbylé předměty a celou VS zašťiťuje. Více informací je dostupných na webu Katedry marketingu.

Předměty jsou vypisovány pouze pro studenty, kteří mají zapsanou celou vedlejší specializaci, jako volitelné si je zapsat nelze.

3PR – Projektový management

Pro vedlejší specializaci 3PR – Projektový management, kterou vypisuje Katedra managementu, garantuje KMPS kurz:

 • 3PS532 Kompetence projektového manažera

Předmět je pro ostatní studenty vypisován jako volitelný. Více informací o vedlejší specializaci 3PR je k dohledání na webu Katedry managementu.

Předměty v angličtině

Kurz 3PS624 Cross Cultural Communication and Management (3 ECTS) se zaměřuje na problematiku interkulturní komunikace, a to především na a) rozvoj obecné kulturní adaptability a senzitivity, b) zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky různých kultur, c) analýzu a pochopení kulturních souvislostí manažerské a obchodní praxe a d) rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce. Předmět je vypisován jako celoškolsky volitelný s kapacitou cca 30 studentů v semestru. Kurz je nabízen i zahraničním studentům z jiných univerzit, kteří na VŠE studují v rámci výměnného pobytu.

Dalším volitelným kurzem je 3PS625 Sociology of Virtual Organization (6 ECTS). Výuka probíhá především formou webových seminářů. Tento web-based předmět nabízí praktické využití základních poznatků sociologie organizace a organizace virtuální a nácvik dovedností pro práci ve virtuálním prostředí. Poskytuje základní metodologickou orientaci, učí práci s různými zdroji informací, využívá škálu komunikačních prostředků s podporou IT a pomáhá vytvářet podmínky k získání dovedností nezbytných pro práci ve virtuálním prostředí a k jejich efektivnímu využití v podnikové praxi.

Kurz 3PS630 Leadership for 21st century  (4 ECTS) je vypisován jako celoškolsky volitelný. Tento předmět je zaměřen nejen na poznání současných teoretických konceptů leadershipu a jejich aplikaci směrem k organizační praxi, ale také na sebepoznání a prohlubování sociálních dovedností.