Bakalářské práce

Student si vybírá téma bakalářské práce po konzultaci se svým vedoucím. Bakalářskou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

Termíny obhajob bakalářských prací jsou vypisovány s předstihem jak na stránkách katedry, tak v InSIS. Na obhajobu se student zapsisuje přes InSIS. Aktuální pokyny k odevzdání a obhajobě jsou vždy zveřejněny v Aktualitě na webu KMPS.

Pro obhajobu BP se práce odevzdávájí pouze elektronicky (nahráním do InSIS). Termín odevzdání BP ke schválení (před finálním odevzdáním v InSIS a zapsáním se na obhajobu) však záleží na domluvě s vedoucím práce.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Oponentský posudek je třeba na sekretariát katedry doručit nejpozději týden před obhajobou (v elektronické i papírové verzi).

Nejpozději 5 dní před obhajobou dostane student k dispozici posudek vedoucího i posudek oponenta (v InSIS). Samotná obhajoba probíhá před komisí, student by měl vysvětlit důvody volby tématu práce, cíle a závěry a měl by mít připravené odpovědi na případné dotazy vedoucího a oponenta práce z posudků. Členové komise mohou mít další dotazy přímo u obhajoby.

Obhajoba práce probíhá v předem vyhlášeném termínu, na který se student zapíše přes InSIS. Doporučujeme připavit si cca 10-15minutové představení práce (prezentaci, která nepřesahuje 15 snímků). Případné podklady doporučujeme pro obhajobu vytisknout 4x – pro sebe i pro  členy komise. Kromě otázek z obou posudků mohou mít doplňující dotazy i členové komise přimo u obhajoby.

———
Doporučujeme studentům, aby se při psaní práce řídili Pokyny pro psaní BP na stránkách FPH.