Výzkumné zaměření

Výzkumné zaměření Katedry manažerské psychologie a sociologie je směřováno do tří hlavních oblastí:

  • Leadership a leadership development
   Výzkumně je nutné podchytit zejména determinanty a mechanismy rozvoje a seberozvoje lídrů. Pro vývojový posun lídrů se ukazují jako podstatné intervence, které systematicky pracují jak s rozvojem manažerských dovedností, tak s jejich sebemotivací, jako jsou skupinové programy pro rozvoj kompetencí a koučování. Výsledky výzkumu rozvoje kompetencí lídrů prohlubuje poznání o osobnosti lídra, o způsobech rozvoje sociálních a manažerských dovedností a také o efektivitě tréninkových programů a dalších intervencí zaměřených na rozvoj lídrů. Do tohoto okruhu patří i ověřování účinnosti různých stylů leadershipu v odlišných situačních a organizačních kontextech a prevence leadershipu toxického.

 

  • Současné podnikatelské prostředí
   ovlivněné pandemií a obecně citlivé na krize podobného charakteru také vyžaduje systematický přístup ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření. Zároveň v obecné rovině zkoumáme postupy, které vedou ke zvyšování a udržování engagementu a well-beingu pracovníků. Zaměřujeme se tak na smysluplnost práce, rozvoj kompetencí pracovníků a jejich potenciálu v obecné rovině. Analyzujeme také způsoby ovlivňování pracovníků, jejich zmocňování.

 

  • Kulturologické pojetí firmy a jejího managementu
   Tento výzkum přináší poznatky o intenzitě a povaze střetávání národních a organizačních kultur, o strategii využití měkkých faktorů řízení v mezinárodní firmě a firmě působící v mezinárodním prostředí, o vedení lidí v mezinárodních firmách a o komunikační strategii firem v mezinárodním prostředí. Díky vzrůstající míře různorodosti pracovní síly a globálnímu působení lídrů se jako podstatné jeví vybavit lídry kompetencemi, které jsou podstatné pro účinný management diverzity, tak aby byli schopni v co nejvyšší míře využít kreativní potenciál svých pracovníků.