Publikační činnost

Vybrané články

Honsová, Pavlína; Jarošová, Eva (2018). Peak coaching experiences. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. 11 (22): 1–12. eISSN 1752-1890. ISSN 1752-1882.

Kašparová, Eva (2018). Social Media in Enterprises in the Czech Republic. International Journal of Engineering & Technology. 7 (2): 211–214. ISSN 2227-524X.

Jarošová, Eva; Lorencová, Hana; Půbalová, Kateřina; Šedivý, Lukáš. (2017)  Teaching methods in MBA and lifelong learning programmes for managers. Journal on efficiency and responsibility in education and science. 10 (3): 86–92. ISSN 2336-2375.

Kašparová, Eva; Salehi, Sadegh; Nejad, Zahra Pazoki. (2016) The Role of Social Consciousness and Trust in Tackling with Climate Change (A comparative study between Iran and the Czech Republic). Ekonomika a management. 10 (1): 1–9. ISSN 1802-8934.

Jarošová, Eva; Pavlica, Karel. (2015) Cherchez la femme: A woman human resources (HR) manager and continuos dealing with change. International Journal of Case Method Research & Application. 27 (4): 277–282. ISSN 1554-7752.

Brixí, Radim. (2015) Limits of information retrieval using basic natural language processing approaches research focused on used words for summarizing the key message of given text by readers. International Journal of Artificial Intelligence and Neural Networks. 5 (1): 1–4. ISSN 2250-3749.

Fredricks, Susan M.; Pauknerová, Daniela. (2015) The Impact of Employment Status and Geographic Location; United States, New Zealand, and Czech Republic, on Ethical Choices for Three Business Scenarios. International Journal of Business and Social Science. 6: 43–55. ISSN 2219-1933.

Vich, Marek. (2015) Emerging role of mindfulness research in workplace and it challenges. Central European Business Review (CEBR). 4 (3): 35–47. ISSN 1805-4854.

Bušina, Filip; Koršunova, Jelena Dmitrievna; Surynek, Alois. (2015) Organizacija kontrollingovoj dejatelnosti v češskich mašinostroitelnych kompanijach. Věstnik MGTU „Stankin” 32 (1): 134–138. ISSN 2072-3172.

Fredricks,, Susan M.; Tilley, Elspeth; Pauknerová, Daniela. (2014) Limited gender differences in ethical decision making between demographics in the USA and New Zealand. Gender in Management: An International Journal. 29(3): 126–147. ISSN 1754-2413.

Koklarová, Barbora; Pauknerová, Daniela. (2013) Acquisition of professional knowledge: How do today’s postgraduates learn? European Scientific Journal. 9 (34): 125–137. ISSN 1857-7881.

Pavlica, Karel; Jarošová, Eva; Kaiser, Robert B. (2013) Integrating Management Competencies Development with an Organizational Culture Formation. Organizacija . 46(5): 186–195. ISSN 1318-5454.

Lukeš, Martin. (2013) Entrepreneurs as Innovators: A Multi-Country Study on Entrepreneurs Innovative Behaviour. Prague Economic Papers. 22: 72–84. ISSN 1210-0455.

 

Významné knižní monografie

Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace
Jarošová, Eva – Pauknerová, Daniela – Lorencová, Hana – a kolektiv
Management Press 2017. 253 stran. ISBN: 978-80-7261-479-0.

Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.

Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Management osobního rozvoje
Bedrnová, Eva – Pauknerová, Daniela – Cajthamlová, Kateřina
Management Press 2015. 424 stran. ISBN: 978-80-7261-381-6.

Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se co nejlépe vyrovnat s rostoucí náročností života, snahou o seberealizaci a naplnění. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou utřídění základních poznatků či připomenutím důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení, jsou v ní spíše uváděny souvislosti s praktickými životními situacemi a vše je vysvětleno na pozadí konkrétních příkladů. Svým čtenářům může proto poskytnout podněty k sebereflexi, hlubšímu zamyšlení a v optimálním případě i k nastartování změn v jejich životě.

Autorky přizvaly v tomto druhém vydání do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, jež monografii obohatila o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Vyvážený leadership
Jarošová, Eva – Pavlica, Karel – Kaiser, Robert. B.
Management Press 2015. 240 stran. ISBN: 978-80-7261-289-5.

První vydání knihy vyšlo v roce 2010 pod názvem Versatilní vedení. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření doprovázené následnými návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, které prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů vyváženosti v našich (českých) podmínkách.

Kniha vysvětluje koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně. Publikace poskytuje vodítka pro nalezení vlastní cesty, jak dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností. Obsahuje rovněž praktická doporučení pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k dopadům na organizační kulturu.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Manažerská psychologie a sociologie
Bedrnová, Eva – Jarošová, Eva – Nový, Ivan a kolektiv
Management Press 2012. 616 stran. ISBN: 978-80-7261-239-0.

Odborná publikace osvědčeného autorského týmu vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací, a to na základě výsledků empirických výzkumů a sekundárních analýz autorů. Cílem publikace je obohatit psychologii a sociologii managementu o komplexní (odborné, metodické a realizační) přístupy k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní praxi setkávají (komunikace, konflikty a vyjednávání, pracovní týmy, postoje a hodnoty, problematika moci, organizační kultura apod.). Systémově pojaté příklady naznačují jak výsledky těchto výzkumů aplikovat nejen v manažerské a personální praxi, ale i v poradenské činnosti.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Psychologie pro ekonomy a manažery
Pauknerová, Daniela a kolektiv
Grada Publishing 2012. 264 stran. ISBN: 978-80-247-3809-3.

Nové vydání této oblíbené publikace je doplněno především o nové příklady a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se seznámíte s tím, jaký je vztah mezí osobností jedince a jeho předpoklady pro práci, jak s ohledem k tomu vybírat pracovníky, jak je motivovat a zvyšovat jejich pracovní spokojenost. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vztahům na pracovišti – osobnosti a působení manažera, komunikaci v organizaci, stimulaci a motivaci pracovníků, jejich hodnocení a fungování pracovní skupiny. V knize jsou vysvětleny také základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a metodologie. Srozumitelný a čtivý text doplňují zajímavé příklady.

Odkaz na e-shop nakladatelství