Publikační činnost

Vybrané články

Tosun, Jale; Pauknerová, Daniela; Kittel, Bernhard et al. (2021). Intergenerational Transmission and Economic Self-Sufficiency. Springer International Publishing. ISBNs: 978-3-03-017497-2, 978-3-03-017498-9 DOI: 10.1007/978-3-030-17498-9

Honsová, Pavlína; Passmore, Jonathan; Jarošová, Eva; Brown, Hazel. (2020) Coaching in Visegrad Four Countries: A Comparison to other European countries. JEEMS Journal of East European Management Studies [online]. 25(4): 792–809. eISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2020-4-792.

Gašková, Jana (2020). Servant Leadership and Its Relation to Work Performance. Central European Business Review. 9 (3): 24–37. eISSN 1805-4862.

Petrů, Jaroslav; Jarošová, Eva (2019). Exploring the Impact of Coping Resources on Perceived Well-Being: A study of Executives and Senior Managers. Central European Business Review. 8 (3): 54–68. eISSN 1805-4862.

Sümer, Nebi; Pauknerová, Daniela; Vancea, Mihaela; Manuoglu, Elif (2019). Intergenerational Transmission of Work Values in Czech Republic, Spain, and Turkey: Parent-Child Similarity and the Moderating Role of Parenting Behaviors. The Annals of The American Academy of Political and Social Science. 129 (1): 86–105. eISSN 1552-3349. ISSN 0002-7162.

Kašparová, Eva (2019). Digital Skills and Their Development in the Czech Republic. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 7 (2): 637–643. ISSN 2303-4521.

Lorencová, Hana; Jarošová, Eva; Avgitidou, Sofia; Dimitriadou, Catherine (2019). Critical Thinking Practices in Teacher Education Programmes: A Systematic Review. Studies in Higher Education. 44 (5): 844–859. eISSN 1470-174X. ISSN 0307-5079.

Honsová, Pavlína; Jarošová, Eva (2018). Peak coaching experiences. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. 11 (22): 1–12. eISSN 1752-1890. ISSN 1752-1882.

Kašparová, Eva (2018). Social Media in Enterprises in the Czech Republic. International Journal of Engineering & Technology. 7 (2): 211–214. ISSN 2227-524X.

Jarošová, Eva; Lorencová, Hana; Půbalová, Kateřina; Šedivý, Lukáš. (2017)  Teaching methods in MBA and lifelong learning programmes for managers. Journal on efficiency and responsibility in education and science. 10 (3): 86–92. ISSN 2336-2375.

 

Vybrané knižní monografie

Temeljne pretpostavke organizacijskog ponašanja
Globočnik Žunac, Ana – Ercegovec Petra – Hubinková, Zuzana
Hrvatska sveučilišna naklada 2022. 263 stran. ISBN 978-953-169-468-1.

Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace
Jarošová, Eva – Pauknerová, Daniela – Lorencová, Hana – a kolektiv
Management Press 2017. 253 stran. ISBN: 978-80-7261-479-0.

Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.

Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Management osobního rozvoje
Bedrnová, Eva – Pauknerová, Daniela – Cajthamlová, Kateřina
Management Press 2015. 424 stran. ISBN: 978-80-7261-381-6.

Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se co nejlépe vyrovnat s rostoucí náročností života, snahou o seberealizaci a naplnění. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou utřídění základních poznatků či připomenutím důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení, jsou v ní spíše uváděny souvislosti s praktickými životními situacemi a vše je vysvětleno na pozadí konkrétních příkladů. Svým čtenářům může proto poskytnout podněty k sebereflexi, hlubšímu zamyšlení a v optimálním případě i k nastartování změn v jejich životě.

Autorky přizvaly v tomto druhém vydání do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, jež monografii obohatila o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Vyvážený leadership
Jarošová, Eva – Pavlica, Karel – Kaiser, Robert. B.
Management Press 2015. 240 stran. ISBN: 978-80-7261-289-5.

První vydání knihy vyšlo v roce 2010 pod názvem Versatilní vedení. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření doprovázené následnými návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, které prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů vyváženosti v našich (českých) podmínkách.

Kniha vysvětluje koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně. Publikace poskytuje vodítka pro nalezení vlastní cesty, jak dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností. Obsahuje rovněž praktická doporučení pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k dopadům na organizační kulturu.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Manažerská psychologie a sociologie
Bedrnová, Eva – Jarošová, Eva – Nový, Ivan a kolektiv
Management Press 2012. 616 stran. ISBN: 978-80-7261-239-0.

Odborná publikace osvědčeného autorského týmu vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací, a to na základě výsledků empirických výzkumů a sekundárních analýz autorů. Cílem publikace je obohatit psychologii a sociologii managementu o komplexní (odborné, metodické a realizační) přístupy k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní praxi setkávají (komunikace, konflikty a vyjednávání, pracovní týmy, postoje a hodnoty, problematika moci, organizační kultura apod.). Systémově pojaté příklady naznačují jak výsledky těchto výzkumů aplikovat nejen v manažerské a personální praxi, ale i v poradenské činnosti.

Odkaz na e-shop nakladatelství