Publikační činnost

Vybrané články

Lorencová, H., Honsová, P., Pauknerová, D., & Jarošová, E. (2024). How are leadership discourses reflected in the leadership identity of young adults? Journal of Management Development, 43(1), 124-141. https://doi.org/10.1108/jmd-08-2023-0236

Monzani, L., Bibic, K., Haslam, S. A., Kerschreiter, R., Wilson Lemoine, J. E., Steffens, N. K., Pauknerová, D.… & van Dick, R. (2024). Political leaders‘ identity leadership and civic citizenship behavior: the mediating role of trust in fellow citizens and the moderating role of economic inequality. Political Psychology. https://doi.org/10.1111/pops.12952

Čada, K. and Gheorghiev, O. (2023). Social dominance orientation, intergroup contact and belief in traditional school culture as predictors for parents’ attitudes to school segregation in the Czech Republic. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1124781

Evaluace účinnosti intervence zaměřené na podporu duševního zdraví, zvýšení odolnosti vůči stresu a osobní pohody zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví ČR (výzkumná zpráva, FPH VŠE, 2023)

Tosun, Jale; Pauknerová, Daniela; Kittel, Bernhard et al. (2021). Intergenerational Transmission and Economic Self-Sufficiency. Springer International Publishing. ISBNs: 978-3-03-017497-2, 978-3-03-017498-9 DOI: 10.1007/978-3-030-17498-9

Honsová, Pavlína; Passmore, Jonathan; Jarošová, Eva; Brown, Hazel. (2020) Coaching in Visegrad Four Countries: A Comparison to other European countries. JEEMS Journal of East European Management Studies [online]. 25(4): 792–809. eISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2020-4-792.

Gašková, Jana (2020). Servant Leadership and Its Relation to Work Performance. Central European Business Review. 9 (3): 24–37. eISSN 1805-4862.

Petrů, Jaroslav; Jarošová, Eva (2019). Exploring the Impact of Coping Resources on Perceived Well-Being: A study of Executives and Senior Managers. Central European Business Review. 8 (3): 54–68. eISSN 1805-4862.

Sümer, Nebi; Pauknerová, Daniela; Vancea, Mihaela; Manuoglu, Elif (2019). Intergenerational Transmission of Work Values in Czech Republic, Spain, and Turkey: Parent-Child Similarity and the Moderating Role of Parenting Behaviors. The Annals of The American Academy of Political and Social Science. 129 (1): 86–105. eISSN 1552-3349. ISSN 0002-7162.

Kašparová, Eva (2019). Digital Skills and Their Development in the Czech Republic. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 7 (2): 637–643. ISSN 2303-4521.

Lorencová, Hana; Jarošová, Eva; Avgitidou, Sofia; Dimitriadou, Catherine (2019). Critical Thinking Practices in Teacher Education Programmes: A Systematic Review. Studies in Higher Education. 44 (5): 844–859. eISSN 1470-174X. ISSN 0307-5079.

 

Vybrané knižní monografie

Temeljne pretpostavke organizacijskog ponašanja
Globočnik Žunac, Ana – Ercegovec Petra – Hubinková, Zuzana
Hrvatska sveučilišna naklada 2022. 263 stran. ISBN 978-953-169-468-1.

Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace
Jarošová, Eva – Pauknerová, Daniela – Lorencová, Hana – a kolektiv
Management Press 2017. 253 stran. ISBN: 978-80-7261-479-0.

Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.

Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Management osobního rozvoje
Bedrnová, Eva – Pauknerová, Daniela – Cajthamlová, Kateřina
Management Press 2015. 424 stran. ISBN: 978-80-7261-381-6.

Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se co nejlépe vyrovnat s rostoucí náročností života, snahou o seberealizaci a naplnění. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou utřídění základních poznatků či připomenutím důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení, jsou v ní spíše uváděny souvislosti s praktickými životními situacemi a vše je vysvětleno na pozadí konkrétních příkladů. Svým čtenářům může proto poskytnout podněty k sebereflexi, hlubšímu zamyšlení a v optimálním případě i k nastartování změn v jejich životě.

Autorky přizvaly v tomto druhém vydání do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, jež monografii obohatila o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Vyvážený leadership
Jarošová, Eva – Pavlica, Karel – Kaiser, Robert. B.
Management Press 2015. 240 stran. ISBN: 978-80-7261-289-5.

První vydání knihy vyšlo v roce 2010 pod názvem Versatilní vedení. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření doprovázené následnými návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, které prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů vyváženosti v našich (českých) podmínkách.

Kniha vysvětluje koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně. Publikace poskytuje vodítka pro nalezení vlastní cesty, jak dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností. Obsahuje rovněž praktická doporučení pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k dopadům na organizační kulturu.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Manažerská psychologie a sociologie
Bedrnová, Eva – Jarošová, Eva – Nový, Ivan a kolektiv
Management Press 2012. 616 stran. ISBN: 978-80-7261-239-0.

Odborná publikace osvědčeného autorského týmu vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací, a to na základě výsledků empirických výzkumů a sekundárních analýz autorů. Cílem publikace je obohatit psychologii a sociologii managementu o komplexní (odborné, metodické a realizační) přístupy k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní praxi setkávají (komunikace, konflikty a vyjednávání, pracovní týmy, postoje a hodnoty, problematika moci, organizační kultura apod.). Systémově pojaté příklady naznačují jak výsledky těchto výzkumů aplikovat nejen v manažerské a personální praxi, ale i v poradenské činnosti.

Odkaz na e-shop nakladatelství