Diplomové práce

Student si vybírá téma diplomové práce po konzultaci se svým vedoucím. Diplomovou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

Práci je nutno odevzdat v jednotném termínu pro celou FPH, výjimky nejsou možné. Práce se odevzdávají elektronicky, instrukce jsou vždy pro daný semestr k dispozici a Aktualitách na webu KMPS.

Oponenta diplomové práce určuje vedoucí práce, pokud se student v předstihu nedomluví na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit i vizitku oponenta. Oponentský posudek externího oponenta je třeba na katedru doručit nejpozději týden před obhajobou v papírové i elektronické podobě.

Nejpozději 5 dní před obhajobou dostane student k dispozici posudek vedoucího i posudek oponenta (v InSIS). Samotná obhajoba probíhá před komisí, student by měl vysvětlit důvody volby tématu práce, cíle a závěry a měl by mít připravené odpovědi na případné dotazy vedoucího a oponenta práce z posudků. Členové komise mohou mít další dotazy přímo u obhajoby.

Obhajoba práce probíhá v předem vyhlášeném termínu, na který se student zapíše přes InSIS. Doporučujeme připavit si cca 10-15minutové představení práce (prezentaci, která nepřesahuje 15 snímků). Případné podklady doporučujeme pro obhajobu vytisknout 4x – pro sebe i pro  členy komise.

———
Doporučujeme studentům, aby se při psaní práce řidili Obecnými pokyny pro psaní DP, zveřejněných na stránkách FPH.