Diplomové práce

Student si vybírá téma diplomové práce po konzultaci se svým vedoucím. Diplomovou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

Práci je nutno odevzdat v jednotném termínu pro celou FPH, výjimky nejsou možné. Práce se odevzdává na sekretariátu KMPS (RB 333).

Práce se odevzdává v jednom výtisku spolu s výpisem z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Tento výpis si student vytiskne z Portálu studenta, ve výpisu je uveden název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nemůže být práce přijata k odevzdání!

Oponenta diplomové práce určuje vedoucí práce, pokud se student v předstihu nedomluví na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit i vizitku oponenta. Oponentský posudek externího oponenta je třeba na katedru doručit nejpozději týden před obhajobou v papírové i elektronické podobě.

Obhajoba práce probíhá v předem vyhlášeném termínu, na který se diplomant zapíše přes InSIS. Doporučujeme připavit si cca 10-15minutovou prezentaci, která nepřesahuje 15 snímků. Tu je vhodné 4x vytisknout ve formátu 3 – 6 snímků na list pro sebe a pro  členy komise. Kromě otázek z obou posudků mohou mít doplňující dotazy i členové komise přimo u obhajoby.

———
Doporučujeme studentům, aby se při psaní práce řidili Obecnými pokyny pro psaní DP, zveřejněných na stránkách FPH.