AKTUALIZACE: Podzimní termín SZ z VS a obhajob DP

Termíny pro skládání zkoušek z VS a obhajob závěrečných prací jsou stanoveny na 10. 9. a 14. 9. 2020 od 9:00. Zápis bude spuštěn 1. 9. v 8:00.

Pro přihlášení na zkoušky je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3PG Státní zkouška z vedlejší specializace nebo 3PGVS Souborná zkouška z vedlejší specializace.

Pro řádné složení státní či závěrečné zkoušky musí student komisi předložit schválenou žádost o splnění všech podmínek pro skládání zkoušky. Bez předložení schválené žádosti nelze SZ skládat.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím InSIS (Kontaktní centrum – Hledám řešení – Obecná žádost/dotaz). V textu žádosti se uvádí, že jste splnili všechny podmínky pro složení zkoušky z VS 3PG a žádáte o potvrzení této skutečnosti ze studijního oddělení. Studijní referentka tuto žádost schválí a tímto schválením je potřeba se prokázat u zkoušky (stačí vytisknout nebo  ukázat např. na mobilním telefonu).

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Bakalářské a diplomové práce se budou odevzdávat v jednom vyhotovení ve středu 26. 8. na sekretariátu katedry (RB 333) v čase 9:00 – 12.00. Spolu s prací je potřeba odevzdat také potvrzení o úspěšném vložení práce do insis (print screen obrazovky).

Pro přihlášení k termínu na obhajobu je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3OBP – Obhajoba bakalářské práce nebo 3ODP – Obhajoba diplomové práce.

Více informací viz Bakalářské studium – Bakalářská práce a Magisterské studium – Diplomová práce.

K obhajobě doporučujeme připravit si 4x tištěný podklad pro sebe i pro členy komise – např. 1 stranu wordu, několik slidů prezentace vytištěných 6 snímků na list či myšlenkovou mapu. Tento podklad by měl pomoci komisi i studentovi zorientovat se v práci, představit hlavní cíle, členění práce, metody výzkumu, základní zjištění a závěry z nich plynoucí. Student by si měl také připravit odpovědi na případné dotazy vedoucího a oponenta práce z posudku (ten je k dispozici ke stažení v insis). Další dotazy mohou při obhajobě klást i členové komise.