Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Významné knižní publikace

Jarošová, Eva – Pauknerová, Daniela – Lorencová, Hana – a kolektiv
Nové trendy v leadershipu: Koncepce, výzkumy, aplikace

Management Press 2017. 253 stran. ISBN: 978-80-7261-479-0.

Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.

Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

MOR 2016Bedrnová, Eva – Pauknerová, Daniela – Cajthamlová, Kateřina
Management osobního rozvoje

Management Press 2015. 424 stran. ISBN: 978-80-7261-381-6.

Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se co nejlépe vyrovnat s rostoucí náročností života, snahou o seberealizaci a naplnění. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou utřídění základních poznatků či připomenutím důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení, jsou v ní spíše uváděny souvislosti s praktickými životními situacemi a vše je vysvětleno na pozadí konkrétních příkladů. Svým čtenářům může proto poskytnout podněty k sebereflexi, hlubšímu zamyšlení a v optimálním případě i k nastartování změn v jejich životě.

Autorky přizvaly v tomto druhém vydání do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, jež monografii obohatila o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Vyvazeny leadershipJarošová, Eva – Pavlica, Karel – Kaiser, Robert. B.
Vyvážený leadership

Management Press 2015. 240 stran. ISBN: 978-80-7261-289-5.

První vydání knihy vyšlo v roce 2010 pod názvem Versatilní vedení. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření doprovázené následnými návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, které prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů vyváženosti v našich (českých) podmínkách.

Kniha vysvětluje koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně. Publikace poskytuje vodítka pro nalezení vlastní cesty, jak dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností. Obsahuje rovněž praktická doporučení pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k dopadům na organizační kulturu.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

manazerska_psychologieBedrnová, Eva – Jarošová, Eva – Nový, Ivan a kolektiv
Manažerská psychologie a sociologie

Management Press 2012. 616 stran. ISBN: 978-80-7261-239-0.

Odborná publikace osvědčeného autorského týmu vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací, a to na základě výsledků empirických výzkumů a sekundárních analýz autorů. Cílem publikace je obohatit psychologii a sociologii managementu o komplexní (odborné, metodické a realizační) přístupy k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní praxi setkávají (komunikace, konflikty a vyjednávání, pracovní týmy, postoje a hodnoty, problematika moci, organizační kultura apod.). Systémově pojaté příklady naznačují jak výsledky těchto výzkumů aplikovat nejen v manažerské a personální praxi, ale i v poradenské činnosti.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Pauknerova_Psych pro eko a manPauknerová, Daniela a kolektiv
Psychologie pro ekonomy a manažery

Grada Publishing 2012. 264 stran. ISBN: 978-80-247-3809-3.

Nové vydání této oblíbené publikace je doplněno především o nové příklady a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se seznámíte s tím, jaký je vztah mezí osobností jedince a jeho předpoklady pro práci, jak s ohledem k tomu vybírat pracovníky, jak je motivovat a zvyšovat jejich pracovní spokojenost. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vztahům na pracovišti – osobnosti a působení manažera, komunikaci v organizaci, stimulaci a motivaci pracovníků, jejich hodnocení a fungování pracovní skupiny. V knize jsou vysvětleny také základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a metodologie. Srozumitelný a čtivý text doplňují zajímavé příklady.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Frankova_Kreativita a inovace v organizaci

Franková, Emilie
Kreativita a inovace v organizaci

Grada Publishing 2011. 256 stran. ISBN: 978-80-247-3317-3.

Publikace přináší první ucelený přehled o tom, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha kromě praktických rad nabízí také příklady a cvičení, která pomáhají kreativitu rozpoznat a rozvíjet. Publikace je určena studentům, manažerům a podnikatelům.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

versatilni_vedeniPavlica, Karel – Jarošová, Eva – Kaiser, Robert. B.
Versatilní vedení

Management Press 2010. 192 stran. ISBN: I978-80-7261-208-6.

Publikace představuje českým čtenářům novátorskou koncepci versatilního vedení. Podle této koncepce je podmínkou efektivního vedení lidí osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a dokázat je v praxi vyváženě a přiměřeně uplatňovat. Kniha nabízí postupy, jak se vyvarovat jednostrannosti ve vedení lidí – tj. přehnaného používání svých silných stránek na úkor jejich protipólů.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Novy Surynek_Socio pro eko a manNový, Ivan – Surynek, Alois a kolektiv
Sociologie pro ekonomy a manažery

Grada Publishing 2006. 287 stran. ISBN: 80-247-1705-0.

Přepracované a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší nejnovější poznatky o tom, jak účinně využít sociologické přístupy ve firmách a jiných organizacích, v řízení a vedení lidí a pracovních skupin. Kniha je určena vysokoškolským studentům, manažerům, personalistům a lektorům. Autoři v čele s vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze se oproti předchozímu vydání výrazněji zaměřují na fungování organizace, vztah organizace a vnějšího okolí a na chování jedince v organizaci. Podrobně se věnují sociologickému pojetí organizace a práce, chování, komunikaci a motivaci pracovníka v pracovní skupině, zabývají se vztahem a komunikací firmy a veřejnosti, metodám studia sociální reality a empirickému výzkumu. Srozumitelný a přehledný výklad doplňují příklady z firemní praxe.

Odkaz na e-shop nakladatelství

 

Jarošová, Eva – Komárková, Růžena – Pauknerová, Daniela – Pavlica, Karel
Trénink sociálních a manažerských dovedností

Management Press 2005. 248 stran. ISBN: IS80-7261-135-6.

Publikace zkušených vysokoškolských pedagogů nabízí soubor interaktivních technik (původních i převzatých či modifikovaných podle domácích i zahraničních zdrojů), které se v našich podmínkách již osvědčily a lze jich úspěšně využít ve výcvikových programech manažerských a sociálních dovedností. Zabývá se technikami zaměřenými jednak na učení, sebepoznávání a poznávání druhých, jednak na zdokonalování komunikačních schopností (jako jsou např. aktivní naslouchání, přesvědčivá argumentace, asertivita). Neopomíjí ani dovednosti nezbytné pro vedení lidí (poskytování zpětné vazby, delegování úkolů, řešení konfliktů apod.) či techniky zaměřené na zlepšování týmové spolupráce a tvořivosti.

 

Nový, Ivan – Schroll-Machl, Sylvia
Spolupráce přes hranice kultur

Management Press 2005. 320 stran. ISBN: 80-7261-121-6.

Publikace významných evropských odborníků na problematiku interkulturní komunikace a interkulturních rozdílností upozorňuje na nejčastější problémy, s nimiž se lidé pohybující se v interkulturním prostředí mezinárodních firem setkávají. Vysvětluje – a na četných příkladech praktických interkulturních rozdílů dokládá – že bez důkladného interkulturního učení, osvojení si interkulturních dovedností a poznání kultury a kulturních standardů zahraničního partnera nelze v mezinárodním prostředí „beze šrámů“ obstát. Velkou pozornost věnují autoři kulturním standardům evropských zemí – České republiky, Ruska, Německa, Anglie a Francie – a na četných příkladech ze spolupráce jednotlivců i pracovních týmů těchto národností dokládají, k jakých nedorozuměním dochází mezi lidmi zdánlivě si kulturně blízkých. Kniha je výsledkem dlouhodobých teoretických i empirických výzkumů realizovaných v mezinárodních firmách, jejichž výsledky byly ověřeny na konkrétních případech interkulturní spolupráce. Ocení ji nejen pracovníci mezinárodních a zahraničněobchodních firem, nýbrž i řada dalších lidí, kteří se s kulturní odlišností setkávají v jiných oblastech ekonomického a společenského života a kteří jí a zejména jejím nositelům potřebují a zejména chtějí dobře porozumět.

 

Nový, Ivan – Lukášová, Růžena a kol.
Organizační kultura – od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku

Grada Publishing 2004. 176 stran. ISBN: 80-247-0648-2.

Publikace se zaměřuje na jedno z významných témat podnikového řízení, kterým je podniková/organizační kultura. Autoři v čele s vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení Vysoké školy ekonomické v Praze vysvětlují, jak formulovat, utvářet, prosazovat a využívat kulturu jako účinný nástroj ovlivňování pracovního jednání zaměstnanců, a tedy i realizace podnikové strategie. Zásadními inovačními přínosy knihy jsou charakteristika progresivních typů kultur, posouzení vhodnosti jednotlivých kultur pro různé podnikové strategie a postupy jejich prosazování. Kniha je určena širokému spektru manažerů, personalistů, trenérů, poradců a studentů vysokých škol.

 

Bedrnová, Eva – Nový, Ivan
Moc, vliv, autorita

Management Press 2001. 126 stran.

Významní čeští pedagogové a odborníci v oboru psychologie a sociologie řízení popisují a interpretují kategorie moci jako všudypřítomného společenského fenoménu, analyzují mechanismy získávání a uplatňování moci, včetně osobní moci jedince. Uvádějí i přehled „zákonů“ moderní manipulace, tj. způsobů jednání, které jsou považovány za nejjednodušší způsoby získání moci, a studují i mocenské aspekty v managementu.

 

Surynek, Alois – Komárková, Růžena – Kašparová, Eva
Základy sociologického výzkumu

Management Press 2001. 164 stran. ISBN: 80-7261-038-4.

Učebnice poskytuje ucelený přehled o zaměření, metodách a předmětu sociologického výzkumu, přičemž její členění (obecné metodologické otázky, příprava výzkumu, výzkumné nástroje a jejich použití, zpracování a interpretace zjištění a jejich sociotechnické vyústění) odpovídá dílčím etapám výzkumného šetření. Je určena studentům vysokých i vyšších odborných škol, personalistům, manažerům, žurnalistům i pracovníkům marketingových oddělení.

 

Nový, Ivan – Schroll-Machl, Sylvia
Interkulturní komunikace v řízení a podnikání

Management Press 1999. 184 stran. ISBN: 80-7261-089-9.

Mezinárodní kolektiv autorů vymezuje standard české podnikové kultury, originální typologii našich vlastních způsobů pracovního jednání, sociálního chování a myšlení. Na řadě praktických příkladů a případových studií autoři konfrontují tento standard s podnikovou kulturou německou, rakouskou a americkou a formulují metodické postupy usnadňující interkulturní komunikaci, spolupráci představitelů různých kultur v mezinárodních podnicích.