Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření členů katedry

 

PhDr. Emilie Franková, Ph.D.

PhDr. Emilie Franková, Ph.D.
odborná asistentka

Zaměření: Pedagogické, výzkumné a poradenské aktivity především v těchto oblastech: kreativita individuální, týmová i organizační, její souvislosti, uplatnění a rozvíjení; organizační kultura podporující kreativitu a inovace, kreativní leadership; asertivita jako nástroj věcného, kooperativního a kreativního způsobu sociální komunikace.

Na VŠE garantuje a vede kurzy Kreativita v organizaci a Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice. Na problematiku rozvíjení kreativity zaměřuje i semináře a výcvikové kurzy pro manažery a podnikatele v praxi. Je autorkou a spoluautorkou celé řady odborných článků a publikací. Její monografie Kreativita a inovace v organizaci byla oceněna v rámci soutěže o nejlepší publikaci FPH VŠE.

 

zuzana.hubinková

PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D.
odborná asistentka

Zaměření: psychologie práce a řízení, psychologické důsledky nezaměstnanosti, psychologie a sociologie ekonomického chování, trh práce, psychologie a její aplikace, motivace pracovního jednání, psychologická diagnostika,  psychologické poradenství a multikulturní poradenství na vysokých školách.

Na VŠE je garantem kurzu Psychologie a sociologie ekonomického chování, Psychologie, Psychologie a její aplikace, Úvod do psychologie pro učitele. Spolupracuje s FF UK, PedF UK, FBMI ČVUT a s University North, Varaždin, Croatia . S chorvatskými kolegy se podílela od roku 2007 na organizaci mezinárodních odborný konferencí ICESKS – Zadar, Zagreb, Opatija. S chorvatskými kolegy z University of Zagreb spolupracovala na řešení projektu „Information-communication Competence of Educators“. Je členkou redakční rady Croatian Journal of Education. Je autorkou a spoluautorkou některých učebních textů KPSŘ a řady odborných i vědecky populárních článků. Spolupracovala v ČR na Centralizovaném rozvojovém projektu Rozvoj vysokoškolského poradenství. Je členkou ČAPPO, ČMPS, AVŠP a AFP.

 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry

Zaměření: psychologie práce a organizace, aplikovaná sociální psychologie.

Teoreticky i prakticky (jako lektor) se zabývá tematikou rozvoje sociálních a manažerských dovedností; výzkumně  se  v současnosti zaměřuje na  tematiku vedení lidí (leadership) a na metody manažerské přípravy a rozvoje. Věnuje  se psychologickému poradenství, psychodiagnostice a  koučování (zejména manažerů). Je vedoucí Akademického centra FPH VŠE. Autorsky se podílela na řadě knižních publikací  a odborných článků doma i v zahraničí. Spolupracuje se zahraničím (mezinárodní projekty – aktuálně NF a EEAG), s dalšími vysokými školami a s praxí. Na VŠE je garantem kurzu Manažerská psychologie, Trénink sociálních a manažerských dovedností  a Organizační chování a leadership (od ZS 2015). Vede kurz Manažerská psychologie a sociologie pro doktorandy FPH, spolupracuje s FFÚ (KDEP)  a ISBM VŠE. Je členkou Vědecké rady FPH VŠE, odborných komisí na FPH VŠE a tuzemských i mezinárodních odborných asociací.

 

eva.kasparova

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.
odborná asistentka

Zaměření: sociologie, metody a techniky sociologického výzkumu, personální a multikulturní management, práce ve virtuálním prostředí a využívání IT v organizačním vzdělávání, problematika změn v organizaci, celoživotní vzdělávání s akcentem na vzdělávání s podporou ICT

Řadu let se podílí na rozvoji e-learningu a vývoji interaktivních e-learningových kursů.  Je výzkumnicí, konzultantkou, vzdělavatelkou a hodnotitelkou s více než pětadvacetiletou odbornou praxí a zkušenostmi v oboru.  Je členkou domácích i mezinárodních profesních asociací. Spolupracovala a spolupracuje na realizaci národních i mezinárodních projektů v oblasti sociální práce, personálního a multikulturního managementu, e-learningu apod. Je autorkou a spoluautorkou některých učebních textů KPSŘ a řady odborných článků.

 

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
odborná asistentka

Zaměření: psychologie práce a řízení, výcvik sociálních a manažerských dovedností, týmové práce, psychologická diagnostika, poradenství.

Na VŠE se podílí na výuce kurzů KPSŘ, např. Trénink sociálních a manažerských dovedností, Psychologie a sociologie řízení – základy nebo aplikace. Je garantkou posledně jmenovaného předmětu pro bakalářský stupeň studia.

 

hana.lorencová

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
odborná asistentka

Zaměření: výcvik sociálních a manažerských dovedností, motivace pracovního jednání, psychologické a sociologické souvislosti flexibility práce (agenturní zaměstnávání), psychologie a sociologie řízení, týmová práce a měření její efektivity, interkulturní management a vzdělávání dospělých.

Na VŠE vede kurzy Psychologie a sociologie řízení, Trénink sociálních a manažerských dovedností a Kompetence projektového manažera. Garantuje předmět Rozvoj profesní kariéry. Participuje na mezinárodních i tuzemských výzkumných a rozvojových projektech. Podílí se na fungování Akademického centra VŠE. Jako lektor a konzultant působí v podnikové praxi.

 

 

Ivan Novyprof. Ing. Ivan Nový, CSc.
profesor, děkan Fakulty podnikohospodářské

Zaměření: manažerská sociologie a psychologie, personální řízení, podniková kultura mezinárodních firem, interkulturní management

Dlouhodobě spolupracuje s podnikovou sférou v oblasti personálního poradenství, organizačního rozvoje a interkulturní problematiky. Jedná se zejména o velké firmy z německy mluvících oblastí (SRN, Rakousko, Švýcarsko) pro které realizuje poradenskou, vzdělávací a konzultační činnost. Dlouhodobě působí jako hostující profesor na německých univerzitách (Regensburg, Braunschweig).

 

Daniela Pauknerovádoc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
docentka, vedoucí katedry

Zaměření: psychologie práce a řízení, management osobního rozvoje, management diverzity, trénink komunikačních, prezentačních, sociálních a manažerských dovedností, psychologické a profesní poradenství, kariérní koučování  a psychologická diagnostika.

Těmito tématickými okruhy se intenzivně zabývá i v podnikové sféře jako konzultant i lektor v rámci nejrůznějších kursů, tréninků a psychologických expertiz. Spolupracovala a spolupracuje na realizaci národních i mezinárodních projektů. Dlouhodobě spolupracovala s University of Pittsburgh.  Je autorkou a spoluautorkou textů katedry psychologie a sociologie řízení, dalších odborných i populárně naučných publikací a článků. Je členkou tuzemských a mezinárodních odborných asociací. Na VŠE je garantem kursů CEMS – Global Management Practice a Psychology in Management, Management osobního rozvoje, Intercultural Communication and Management a Trénink komunikačních a prezentačních dovedností.

 

PhDr. Alois Surynek

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
odborný asistent

Zaměření: sociologie práce, sociologie organizace, metody empirického sociálně psychologického výzkumu.

Obecnou sociologií se zabývá v rovině základních sociologických pojmů, které jsou nutné pro studium a výklad sociologie práce a organizace. Obšírněji se zajímá a téma age management a diversity management. Ve výuce v cizím jazyce se orientuje na ruskou jazykovou oblast. Významnou oblastí odborného zaměření je organizace empirického výzkumu v návaznosti na požadovaná praktická řešení. Jedná se zejména o spojování teoretických konceptů s empirickými informacemi, tj. o prosazování základního postupu poznávání v aplikovaných disciplínách psychologie a sociologie práce a organizace.

Je autorem řady odborných textů v monografiích nebo příspěvků na konferencích. Je garantem předmětů Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu, Sociologie a Komunikace a public relations.