Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyučované předměty

Pozn.: Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

 

predmety Mgr

Studentům navazujícího magisterského studia oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské je Katedrou manažerské psychologie a sociologie vypisován oborově povinný předmět 3PS 441 Leadership (5 ECTS). Studenti ostatních oborů a fakult si ho mohou zapsat jako volitelný. Cílem kurzu je seznámit studenty s psychologickými a sociálně-psychologickými poznatky, které jim pomohou dodat souvislosti do problematiky organizačního života. Výkladovou osu předmětu tvoří téma leadershipu a celý kurz (včetně přednášek) je pojat velmi interaktivně.

 

Pro studenty, kteří si za svou vedlejší specializaci zvolí 3PG – Manažerskou psychologii a sociologii, jsou povinné následující předměty:

  • 3PS435 Manažerská psychologie
  • 3PS436 Manažerská sociologie
  • 3PS437 Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
  • 3PS438 Management osobního rozvoje
  • 3PS439 Vyjednávání pro manažerskou praxi
  • 3PS440 Kreativita v organizaci
  • 3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností

Kurzy jsou vzájemně uzpůsobeny a propojeny tak, aby absolvent vedlejší specializace získal nejen dostatečný teoretický základ v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu, ale aby mohl své sociální a manažerské dovednosti také rozvíjet. Důraz je kladen na interaktivní metody a intenzivní společnou práci v hodinách i mimo ně. Více informací o této vedlejší specializaci jsou k dispozici v samostatné sekci.

Ostatní studenti si mohou předměty zapsat jako volitelné a kapacity kurzů jsou mírně navýšeny tak, aby měli šanci i zájemci, kteří nemají zapsanou celou vedlejší specializaci.

 

Pro studenty vedlejší specializace 3SA – Sales Management zajiš’tuje KMPS tyto předměty:

  • 3PS528 Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi
  • 3PS529 Vyjednávání v obchodní praxi

Tato specializace je připravována ve spolupráci s Katedrou marketingu, která garantuje zbylé předměty a celou VS zašťiťuje. Více informací je dostupných v informační brožuře anebo na webu.

Předměty jsou vypisovány pouze pro studenty, kteří mají zapsanou celou vedlejší specializaci, jako volitelné si je zapsat nelze.

 

Pro vedlejší specializaci 3PR – Projektový management, kterou vypisuje Katedra managementu, garantuje KMPS kurz:

  • 3PS532 Kompetence projektového manažera

Předmět je pro ostatní studenty vypisován jako volitelný. Více informací o vedlejší specializaci 3PR je k dohledání na webu Katedry managementu.

 

Jako oborově volitelný pro studenty oboru Aplikovaná informatika je vypisován předmět 3PS432 Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice (6 ECTS). Tento kurz je zaměřen na prezentaci poznatků kognitivní psychologie a moderních přístupů k chápání tvořivosti a na jejich uplatnění v informatice, a zároveň i na rozvíjení relevantních dovedností v aplikační rovině. Kurz bývá  vypisován každý semestr, jeho kapacita je cca 40 studentů.

 

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí studentům také předměty v angličtině.

Kurz 3PS624 Cross Cultural Communication and Management (3 ECTS) se zaměřuje na problematiku interkulturní komunikace, a to především na a) rozvoj obecné kulturní adaptability a senzitivity, b) zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky různých kultur, c) analýzu a pochopení kulturních souvislostí manažerské a obchodní praxe a d) rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce. Předmět je vypisován jako celoškolsky volitelný s kapacitou cca 30 studentů v semestru. Kurz je nabízen i zahraničním studentům z jiných univerzit, kteří na VŠE studují v rámci výměnného pobytu.

 

Dalším volitelným kurzem je 3PS625 Sociology of Virtual Organization (6 ECTS). Výuka probíhá především formou webových seminářů. Tento web-based předmět nabízí praktické využití základních poznatků sociologie organizace a organizace virtuální a nácvik dovedností pro práci ve virtuálním prostředí. Poskytuje základní metodologickou orientaci, učí práci s různými zdroji informací, využívá škálu komunikačních prostředků s podporou IT a pomáhá vytvářet podmínky k získání dovedností nezbytných pro práci ve virtuálním prostředí a k jejich efektivnímu využití v podnikové praxi. Kurz bývá vypisován každý semestr s kapacitou cca 30 studentů.

 

Kurz 3PS672 Global Management Practice (7 ECTS) je vypisován jako povinný pro studenty oboru International Management / CEMS. Tento předmět je zaměřen na získání teoretických a zejména praktických poznatků v oblasti managementu v globálním prostředí. Seznamuje studenty s tím, jak organizační prostředí a řízení lidských zdrojů ovlivňuje diverzita. Nedílnou součástí kurzu je také rozvoj kompetencí potřebných pro vedení lidí a týmů v globálním prostředí. Kurz je vypisován pouze v letním semestru. Více informací o studiu IM/CEMS je k dispozici zde.