Diplomové práce

Student si vybírá téma diplomové práce po konzultaci se svým vedoucím. Diplomovou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

Práci je nutno odevzdat v jednotném termínu pro celou FPH, výjimky nejsou možné. Práce se odevzdává na sekretariátě KMPS paní Boháčové.

Práce se odevzdává v jednom výtisku spolu s výpisem z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Tento výpis si student vytiskne z Portálu studenta, ve výpisu je uveden název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nemůže být práce přijata k odevzdání!

Oponenta diplomové práce určuje vedoucí práce, pokud se student v předstihu nedomluví na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit i vizitku oponenta. Oponentský posudek externího oponenta je třeba na katedru doručit nejpozději týden před obhajobou v papírové i elektronické podobě.


Doporučujeme studentům, aby se při psaní práce řidili Obecnými pokyny pro psaní diplomových prací, zveřejněných na stránkách FPH. Dobrým vodítkem a pomocníkem při psaní může být i Kontrolní list, který připravil na svých stránkách vedoucí Centra informatiky FPH, Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague