Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Související stránky

Student si vybírá téma bakalářské práce po konzultaci se svým vedoucím. Bakalářskou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

Termíny obhajob bakalářských prací jsou vypisovány s předstihem jak na stránkách katedry, tak v InSIS. Na obhajobu se student musí zapsat přes InSIS.

Pro obhajobu BP musí studenti počítat s podmínkou odevzdání tištěné verze práce v termínu vyhlášeném katedrou na sekretariátě KMPS paní Boháčové (RB 333). Termín odevzdání BP ke schválení (před finálním odevzdáním v InSIS a zapsáním se na obhajobu) však záleží na domluvě s vedoucím práce.

Studenti odevzdávají BP v jedné verzi (může být i kroužková vazba). K práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce do InSIS tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nemůže být práce přijata k odevzdání!

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Oponentský posudek je třeba na sekretariát katedry doručit nejpozději týden před obhajobou (v elektronické i papírové verzi).

Nejpozději 5 dní před obhajobou dostane student k dispozici posudek vedoucího i posudek oponenta (v InSIS). Samotná obhajoba probíhá před komisí, student by měl vysvětlit důvody volby tématu práce, cíle a závěry a měl by mít připravené odpovědi na případné dotazy vedoucího a oponenta práce z posudků. Členové komise mohou mít další dotazy přímo u obhajoby.

Doporučujeme studentům, aby se při psaní práce řídili Pokyny pro psaní BP na stránkách FPH. Dobrým vodítkem a pomocníkem při psaní může být i Kontrolní list, který připravil na svých stránkách vedoucí Centra informatiky FPH, Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.